A. POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz w celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskiwanych w trakcie Państwa kontaktów z Solpharm Sp. o.o. oraz w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej www.solpharm.pl.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych wdrożyliśmy wewnętrzne procedury, zalecenia oraz program szkoleń pracowników, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobowych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest SOLPHARM Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, ul. Zakątek 1,  05-270 Marki, Nr NIP: 1132389745, nr REGON: 015174398, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000118774.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 i art. 9 RODO, a w szczególności:
  • gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów;
  • w celu zawierania, realizacji, rozliczania umów;
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Solpharm Sp. z o.o., np.  zgłaszania działań niepożądanych;
  • udzielania odpowiedzi na Państwa pisma, wnioski, prośby o kontakt;
  • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Solpharm Sp. z o.o. lub osobę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolność osoby, której dane dotyczą.
 5. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania kopii tych danych – zgodnie z art. 15 RODO,
  • sprostowania danych –  zgodnie z art. 16 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych – zgodnie z art. 21 RODO,
  • usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania – zgodnie art. 18 RODO,
  • przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia sprawy, w związku z którą zostały pozyskane. W szczególnych przypadkach będą przechowywane  przez okres wymagany przepisami prawa oraz, gdy będzie to konieczne, przez okres niezbędny w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub dochodzeniem.
  Historia korespondencji jest przetwarzana przez okres 6 lat.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w taki sposób, że w wyniku tego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje lub wywoływałoby to jakiekolwiek skutki prawne. 
 8. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej.

II. INFORMACJE POZYSKIWANE OD UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ WWW.SOLPHARM.PL

Informacje o użytkownikach strony internetowej i ich zachowaniach gromadzone są w następujący sposób: 

 • poprzez gromadzenie plików “cookies”,
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

 1. 1. PLIKI „COOKIES”

Pliki “cookies” to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkownika strony Internetowej. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” wykorzystywane są  w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika (pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę), tworzenia statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

Stosujemy dwa rodzaje plików „cookies”:

 •  pliki „cookies” stałe, które zostają zapisane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików lub do chwili, aż Państwo ich nie usuniecie. Dzięki nim przy kolejnej wizycie użytkownik strony może zostać rozpoznany, a jego preferencje zostają zapamiętane.
 • pliki „cookies” sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są do momentu opuszczenia przez użytkownika strony internetowej.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik ma możliwość zablokowania „cookies”  lub każdorazowego uzyskania informacji o ich umieszczeniu na urządzeniu poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki internetowej, jednak zmiany te mogą uniemożliwić poprawne działanie strony internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące ustawień przeglądarki internetowej znajdziecie Państwo w menu swojej przeglądarki lub na stronie internetowej jej producenta.

2. INFORMACJE WPROWADZANE DOBROWOLNIE NA FORMULARZACH

Zgłoszenie działań niepożądanych
Zakres danych osobowych jakie przetwarzamy to:
a) imię i nazwisko
b) adres
c) rodzaj wykonywanego zawodu medycznego (dotyczy osób wykonujących zawody medyczne)
d) adres e-mail
e) numer telefonu
Cel przetwarzania danych: zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego.

Podstawa prawna przetwarzania – dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Europejskiej nr 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L159 z dnia 20 czerwca 2012 r.)
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat po wygaśnięciu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 520/2012).

Zgłoszenie incydentu medycznego
Zakres danych osobowych jakie przetwarzamy to:
a) imię i nazwisko
b) adres
c) numer telefonu
Cel przetwarzania danych: zgłoszenie incydentu medycznego.

Podstawa prawna przetwarzania: dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 61 ustawy o wyrobach medycznych i art. 6 ust 1 lit. c, RODO.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

Zgłoszenie ciężkiego działania niepożądanego produktu kosmetycznego
Zakres danych osobowych jakie przetwarzamy to:
a) imię i nazwisko
b) adres
c) rodzaj wykonywanego zawodu medycznego (dotyczy osób wykonujących zawody medyczne)
d) adres e-mail
e) numer telefonu
Cel przetwarzania danych: zgłoszenie ciężkiego działania niepożądanego produktu kosmetycznego.

Podstawa prawna przetwarzania – dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązków wynikających z art. 23 ust. 2-4 rozporządzenia 1223/2009 oraz art. 8-10 i 12 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2227).

Podstawa prawna przetwarzania: dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 10 ust. 3. ustawy z dnia 14 października 2018 r. o produktach kosmetycznych, czyli nie dłużej niż rok od zakończenia weryfikacji zgłoszenia działania niepożądanego .

B. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o leku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SOLPHARM SP. z o. o. z siedzibą w Markach, 05-270, przy ul. Zakątek 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane na adres e-mailowy lub za pośrednictwem infolinii informacji o leku.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a), RODO – zgoda osoby której dane dotyczą. Dane będą ujawniane wyłącznie upoważnionym do przetwarzania danych osobowych podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom oraz odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie wymiany korespondencji, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od daty wpływu zapytania.
 2. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Prawa wskazane w pkt. 5 można zrealizować kierując korespondencję na adres Administratora podany w pkt. 1, lub adres e-mail IOD podany w pkt. 2. Administrator zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania, o czym zostanie poinformowana osoba, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

C. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

dla osób uprawnionych do wystawiania recept

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solpharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach, ul. Zakątek 1, 05-270 Marki.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w dwóch celach:
  • rozpowszechniania bezpłatnych próbek leków i wynikającego z tego faktu obowiązku Administratora do ewidencji przekazanych próbek produktów leczniczych. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy Prawo Farmaceutyczne z 6.09.2001 r. z późniejszymi zmianami (m.in. art. 54 ust.3) oraz rozporządzenie MZ w sprawie reklamy produktów leczniczych z 21.11.2008 r.
  • przekazywania materiałów edukacyjnych i szkoleniowych osobom uprawnionym do wystawiania recept. Podanie tych danych jest dobrowolne.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w celu opisanym w puncie 3a jest ustawa Prawo Farmaceutyczne z 6.09.2001 r. z późniejszymi zmianami (m.in. art. 54 ust.3) oraz rozporządzenie MZ w sprawie reklamy produktów leczniczych z 21.11.2008 r. i wynikający z niej obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c RODO).
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych w celu opisanym w punkcie 3b jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit.f RODO), polegający na przekazywaniu materiałów edukacyjnych i informacji naukowych o oferowanych produktach leczniczych osobom uprawnionym do wystawiania recept.
 5. Pozyskane od Pani/Pana dane mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 8. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan:
  • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • Prawo do żądania usunięcia danych przetwarzanych w celu opisanym w punkcie 3b
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
  • możliwość wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 9. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.